Przewiń w górę
Kontakt
Kraków ul. Szlak 77 Angel City (Kunst Group)
hello@kunst-studio.pl
Czas pracy
Pracujemy w każdy dzień roboczy w godzinach od 8:30 do 16:30

Polityka prywatności.

Niniejsza polityka prywatności zawiera określenie przyjętych przez:
KUNST GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-153) przy ul. Szlak 77/222, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000813775, posiadająca następujące numery identyfikacyjne: , NIP 6762573996 oraz , REGON 38487608000000
zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od użytkowników serwisu www.kunst-studio.pl (dalej: „Serwis”).
Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Serwis znajdujący się w domenach firmy oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.
Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z:
Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).
Dane osobowe
1. Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art.4 pkt.l) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Administrator danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych, przechowywanych w serwisie, jest:
KUNST GROUP sp. z o.o. z siedziba w Krakowie (31-153) przy ul. Szlak 77/222, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000813775, NIP 6762573996, REGON 38487608000000. Adres korespondencyjny: Krakow (31-153) ul. Szlak 77/222 (KUNST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
Mail: info@kunst-studio.pl
Osoba odpowiedzialna za ochrone danych osobowych oraz Inspektorem danych osobowych jest:
Oleksii Biednyi, mail: admin@kunst-studio.pl
Podstawa, cel i zakres przetwarzania
3. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z:
(art. 6 ust.l lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub (art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w przypadku wykorzystania marketingowego.
4. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy lub celu wskazanym w zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika serwisu.
5. W Serwisie Administratora znajdującym się pod adresem www.kunst-studio.pl są gromadzone następujące dane osobowe użytkowników Serwisu:
– Imię, nazwisko;
– Adres e-mail;
– Numer telefonu;
– Treść wiadomości
6. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
7. Administrator gromadzi logi serwisu jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
Uprawnienia Użytkowników. Prawo dostępu do danych
Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:
1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy
b) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
c) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)
6. Prawo do sprzeciwu
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
7. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres kontakt@evebot.pl Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji. Jest to realizacja 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Spółki prowadzonej przez Administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.
8. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.
9. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego
Zabezpieczenia
Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.
Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakesie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:
a) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
b) Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją 28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz , prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
c) Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.
Udostepnianie danych osobowych.
Twoje dane osobowe beda wykorzystywane wylacznie w celu, w jakim byly zbierane. Administrator serwisu nie udostepnia Twoich danych osobowych zewnetrznym podmiotom, za wyjatkiem podmiotow wymienionych w niniejszej polityce prywatnosci.
Szczegolnym przypadkiem sa tutaj przepisy prawa, obowiazujacego na terenie Polski, ktore w wyjatkowych sytuacjach obliguja Administratora do udostepnienia danych osobowych wskazanym organom panstwowym. W takich przypadkach dane osobowe zostana udostepnione, zgodnie z obowiazujacym prawem.
10. Newsletter.
Zapisujac sie na newsletter i potwierdzajac subskrypcje poprzez e-mail weryfikacyjny, wyrazasz zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora serwisu www.kunst-studio.pl (KUNST GROUP sp. z o.o.) oraz The Rocket Science Group LLC, operatora serwisu MailChimp.com (polityka prywatnosci MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/), ktory obsluguje system mailingowy, wykorzystywany przez Administratora niniejszego serwisu.
Administrator serwisu nie moze odpowiadac za polityke prywatnosci, stosowana przez zewnetrzne podmioty, dlatego prosimy o samodzielne zapoznanie sie z regulaminami i polityka prywatnosci naszych partnerow biznesowych, przed podjeciem decyzji o powierzeniu im swoich danych osobowych.
W kazdej chwili mozesz zrezygnowac z subskrypcji newsletter’a – odpowiedni link znajduje sie w stopce kazdej wiadomosci e-mail.
11. Google Analytics (cookies).
System statystyk Google Analytics, wykorzystywany przez Administratora niniejszego serwisu, wykorzystuje tzw. pliki cookies do zbierania informacji statystycznych (m. in. na temat zrodel ruchu, wykorzystywanych przegladarek i systemow operacyjnych, rodzajow urzadzen koncowych, czasu pozostawania na stronie, itp.). Firma Google gromadzi i przetwarza w ten sposob dane niezbedne do funkcjonowania narzedzia Google Analytics, na swoich serwerach. Wiecej informacji mozna znalezc na stronie: google.com/analytics/learn/privacy.html
Jesli nie zgadzasz sie na przechowywanie plikow cookies na swoim urzadzeniu, mozesz bez problemu zablokowac taka mozliwosc, korzystajac z narzedzi dostarczonych wraz z Twoja przegladarka internetowa. Niezbedne informacje znajdziesz w plikach pomocy swojej przegladarki.
12. Informacje dodatkowe.
Przekazywanie swoich danych osobowych Administratorowi serwisu (w jakikolwiek sposob) jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych moze byc w kazdym momencie cofnieta – w takim wypadku Twoje dane osobowe zostana calkowicie usuniete i nie beda przetwarzane. Masz rowniez prawo do wgladu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
Administrator doklada wszelkich staran, aby Twoje dane przechowywane byly w sposob bezpieczny.
Jesli masz dodatkowe pytania, chcesz skorzystac z przyslugujacych ci praw do zmiany / poprawiania danych osobowych lub po prostu chcesz sie z nami skontaktowac, skorzystaj z dzialu KONTAKT.
Zmiany Polityki Prywatności
1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.
Pytania
Kunst Studio jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o ich kierowanie na adres: kontakt@kunst-studio.pl

W naszym serwisie uzywamy plikow cookies.